top of page

Regulamin Konkursu

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest grupa JVS z siedzibą pod adresem Sokolovská 45, Ostrava Poruba, numer identyfikacyjny: 25865005, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Ostrawie (zwana dalej „organizatorem”).

 

2. DATA I MIEJSCE:

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 01.05.2023 godz. 00:00:00 do 01.06.2023 godz. 23:59:59 (zwanych dalej jako „czas trwania konkursu”) w miejscu i w czasie trwania wystawy – TUTANCHAMON GROBOWIEC I SKARBY  - w Muzeum Nowa Praga Jagiellońska 82a, Warszawa

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które  ukończyły 18 lat, na stałe zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej „uczestnikiem konkursu” lub „uczestnikiem”). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 W konkursie nie mogą brać udziału: osoby prawne i osoby fizyczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym z organizatorem, a także osoby z nimi spokrewnione lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Osoby, które nie spełniają warunków udziału w konkursie lub działają z naruszeniem regulaminu konkursu, nie mogą brać udziału w konkursie.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I KONKURSU

Uczestnik konkursu bierze udział w konkursie zwiedzając wystawę TUTANCHAMON GROBOWIEC I SKARBY  - w Muzeum Nowa Praga Jagiellońska 82a, Warszawa w czasie trwania  konkursu, następnie wypełni ankietę konkursową i  wrzuci ją do oznaczonej skrzynki z napisem „Konkurs na wyjazd do Egiptu z ETI. Skrzynka ta będzie zamknięta przez cały czas trwania konkursu i żadne ankiety nie będą z niej usuwane.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do polubienia profilu ETI Podróże w mediach społecznościowych - na Facebooku https://www.facebook.com/etipodroze   oraz na Instagramie https://www.instagram.com/eti_podroze/

 

Uczestnik poprzez wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do skrzynki rejestruje się w konkursie. Wyraża również w ten sposób zgodę na regulamin konkursu oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celach konkursowych i zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Organizator ma prawo wykluczyć z konkursu osobę, która narusza regulamin konkursu, bez odszkodowania za koszty lub szkody, które ta osoba może ponieść w wyniku wykluczenia. Nawet jeżeli uczestnik konkursu spełni niektóre warunki konkursu, dokona jednak naruszenia np. poprzez podanie nieprawdziwych danych, może zostać wykluczony z konkursu. Uczestnik konkursu może zostać wykluczony, bez zwrotu kosztów lub odszkodowania za szkody, które mógłby ponieść w wyniku wykluczenia, jeżeli organizator wykryje lub chociażby poweźmie uzasadnione podejrzenie nieuczciwości, która mogła mieć wpływ na przebieg konkursu. W takim przypadku organizator konkursu ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu zwycięzcy.

 

Organizator jest uprawniony do pełnej weryfikacji w zakresie zgodności z regulaminem i warunkami konkursu a w przypadkach wątpliwych  podjęcia ostatecznej decyzji o dyskwalifikacji.

 

Wypełnione ankiety zawierające dane i odpowiedzi o charakterze zniesławiającym, wulgarnym, naruszającym określone prawa własności intelektualnej, sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć lub narodowość, obrażające  uczucia religijne lub narodowe, sprzeczne z przyjętą moralnością,  uwłaczające godności ludzkiej, zawierające elementy pornografii, przemocy lub wykorzystujące motyw strachu, atakujące przekonania polityczne, będę dyskwalifikowane.

 

Uczestnicy konkursu nie są uprawnieni do żądania gotówki ani innego wynagrodzenia zamiast wygranej. Organizator lub fundator nagród nie są zobowiązani do żadnych innych świadczeń poza określonymi w regulaminie konkursu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, jednostronnej zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu bez odszkodowania. Aktualny regulamin konkursu jest przechowywany u organizatora konkursu i publikowany na stronie internetowej organizatora https://www.tut-warszawa.pl

 

Nagrody nie są prawnie wiążące. Nieodebrane nagrody przepadają na rzecz fundatora.

 

5. WYGRANA W KONKURSIE – NAGRODY

Spośród wszystkich zebranych ankiet spełniających kryteria konkursu oraz zgodnych z regulaminem konkursu wybrani zostaną zwycięzcy konkursu. Wyboru dokona jury złożone z dwóch przedstawicieli organizatora wystawy TUTANCHAMON GROBOWIEC I SKARBY

 

Wygrana to - Voucher na tygodniowy pobyt dla 2 osób w hotelu 4,5* Grand Resort w Hurghadzie z wylotem z Warszawy lub Katowic o wartości 8 000 PLN brutto przekazany organizatorowi przez fundatora nagrody - biuro podróży ETI.

Voucher może być wykorzystany wyłącznie zgodnie z regulaminem vouchera przekazanym organizatorowi wraz z voucherem.

 

Łączna liczba zwycięzców konkursu to jeden. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełnia warunków konkursu, nagroda przepada na rzecz fundatora nagrody.

 

Po zakończeniu konkursu, tj. 1 czerwca 2023 r., w obecności rzecznika prasowego JVS GROUP i 2 przedstawicieli wystawy, zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. Wydarzenie zostanie udokumentowane i transmitowane online na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/TutanchamonWarszawa

Zwycięzca zostanie ogłoszony ustnie i wizualnie poprzez wyświetlenie pierwszej składowej podanego w ankiecie adresu e-mail, przed @.

 

Po ogłoszeniu zwycięzcy organizator konkursu  niezwłocznie skontaktuje się ze zwycięzcą na podany w ankiecie adres e-mail, w celu poinformowania o wygranej oraz z prośbą o kontakt z fundatorem w celu jej realizacji.

 

Realizacja vouchera stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator konkursu wystawi osobie, która realizuje voucher PIT - 11 zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu zwycięzca konkursu zobowiązany jest podać organizatorowi dane osobowe niezbędne do wystawienia PIT, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, właściwy Urząd Skarbowy. Brak przekazania powyższych danych skutkuje anulowaniem vouchera.

Organizator konkurs grupa JVS z siedzibą pod adresem Sokolovská 45, Ostrava Poruba będzie przetwarzać dane osobowe w celu realizacji vouchera i w celu wystawienia PIT. Dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

.

bottom of page